Display 21_4

Defense minister zu Guttenberg wants to have negociatins with the moderate Taliban
Verteidigungsminister zu Guttenberg möchte mit den gemäßigten Taliban Gespräche aufnehmen
Le ministre allemenad zu Guttenberg veut discuter avec des Talibans modérés